Modernizácia vzdelávacieho procesu

Sobota, 27. február 2010 10:30
Vytlačiť

Termín realizácie:
december 2008 - november 2013

Projekt realizujú:
Mgr. Alena Kováčová, Mgr. Dana Nováková
(za 1. stupeň)
PaedDr. Ľubomíra Deáková, RNDr. Peter Polák
(za 2. stupeň)

Ciele projektu:
Projekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Implementácia projektu:

V priebehu mesiacov október 2009 až február 2010 bola na našu školu dodaná technika pre učiteľov i žiakov, ktorí realizujú projekt. Každý učiteľ realizujúci projekt má k dispozícii notebook s výučbovým CD. Do učební pribudlo 12 PC pre žiakov a dataprojektor.

Medzi ďaľšie plánované aktivity patrí napr. tvorba učebníc a učebných pomôcok pre učiteľov.

Viac informácií o projekte nájdete na stránkach projektu.